nieuws

Bezoek LOVK/BSOS aan 2e Kamer

Na de drukte van de algemene beschouwingen heeft een delegatie van het bestuur van BSOS (w.o. ook LOVK) op woensdag 26 september een bezoek gebracht aan de woordvoerder onderwijs van het CDA, Michel Rog.

In de vorm van een presentatie heeft Anita van Laren, directeur van het LOVK, uitleg gegeven over de wijze waarop onderwijs wordt gegeven aan varende kinderen van 3 tot 7 jaar en de samenwerking van LOVK met de basisscholen waar de kinderen veelal instromen in groep 3. In aansluiting daarop heeft Frie Kolen, directeur van de RK BS de Toermalijn in Zwijndrecht verteld over het moment waarop de schipperskinderen van boord gaan, instromen in groep 3 van zijn school aan de wal en tegelijkertijd in het internaat gaan wonen. Hierbij heeft hij uitleg gegeven op welke wijze de school zoveel mogelijk aandacht heeft voor de behoeften van het schipperskind dat op dat moment te maken heeft met een indrukwekkende verandering. Vanwege de extra bekostiging van scholen met schipperskinderen proberen de scholen indien mogelijk het aantal kinderen in met name de onderbouw zo laag mogelijk te houden om zo beter tegemoet te kunnen komen aan specifieke behoeften waarbij afstemming met het internaat onontbeerlijk is. Hoe BSOS-scholen omgaan met de extra bekostiging staat beschreven in het Protocol schipperskinderen dat is terug te vinden op de website van de school.  

Tenslotte is de taakstelling van het bestuur van BSOS aan de orde geweest. Het was voor Michel Rog met zijn onderwijsachtergrond verhelderend te vernemen hoe onderwijs aan het schipperskind in Nederland wordt verzorgd. Hoewel het een relatief kleine doelgroep betreft, gaf hij aan het belangrijk te vinden hier weet van te hebben zeker wanneer de herschikking van de bekostigingssystematiek van het PO verder zal worden uitgewerkt.

Wordt vervolgd...

Subsidie wordt verlengd!

Goed nieuws over de subsidie voor opvang kinderen van ouders met een trekkend bestaan. Klik hier voor meer informatie.

Website BSOS

Na 1 januari 2018, wanneer de huidige website van BSOS “uit de lucht” zal zijn, kunnen alle bezoekers via www.bsos.nl of door het intypen van BSOS terecht bij http://www.lovk.nl/bsos/

De bereikbaarheid is daarmee veiliggesteld.